logo Foursquare

Uitleg van het logo van Foursquare

Foursquare Logo Web - Square copyHet logo met het kruis, de beker, de duif en de kroon vertelt je wat we geloven. Het kruis staat voor: God de Redder, de beker voor: God de Geneesheer. De duif staat voor: God de doper met de Heilige Geest en de kroon voor: God als de komende Koning. Wij noemen het ook wel “het vierkante geloof” (foursquare).

Foursquare Logo KruisHet kruis staat voor Jezus Christus, De Redder

Het eerste en het belangrijkste van onze boodschap is Jezus Christus, de enige hoop voor de mensheid. De redding die Hij brengt wordt voortgezet in de woorden die Hij sprak toen Hij de profeet Jesaja citeerde: “De Geest des Heren Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren” (Lucas 4:18-19). Redding is zoveel meer dan alleen “gered worden”. Het is weliswaar een beslissing, maar heeft veel meer te maken met een leven van genezing, herstel, bevrijding van onderdrukking en vrijwording, waarbij iemand groeit naar een effectieve bediening op een breed terrein

Foursquare Logo BekerDe beker staat voor Jezus Christus, de Geneesheer

Het symbool van de moderne geneeskunde is een bronzen slang, een replica van de slang die Mozes ophief om de plaag over Israël te stoppen. Jezus zei, “Als ik wordt opgericht zal ik alle mensen tot Mij trekken.” Hij trekt ons naar Zichzelf toe in liefde, en raakt ons aan met genezende kracht. Jezus voorzag in een dubbel geneesmiddel voor een dubbele vloek. Toen de mens viel in de hof, stelde hij zichzelf open voor zonde en ziekte. Jezus betaalde voor onze zonden aan het kruis en droeg de striemen tot onze genezing vlak voordat Hij werd gekruisigd. Jesaja zag de Zoon van God als Redder en Genezer. “Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.” Jezus vervulde niet alleen deze profetie, maar gaat ook vandaag hiermee door. “Hij dreef de geesten uit met zijn woord en die ernstig ongesteld waren genas Hij allen, opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: ‘Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen’.”(Mat. 8:16,17).

Foursquare Logo DuifDe duif staat voor Jezus Christus, De Doper met de Heilige Geest

Alhoewel we te maken hebben met een grote uitdaging die we “De Energiecrisis” noemen, bestaat er geen energietekort in de geestelijke wereld! De eerste gemeente kreeg niet de opdracht uit eigen kracht te gaan, maar om te wachten in Jeruzalem, “totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge” (Lucas 24:49). Jezus’ laatste woorden aan Zijn discipelen hadden te maken met kracht. Aan hen werd kracht beloofd en ook waartoe die moest dienen: “maar gij zult kracht ontvangen … en gij zult mijn getuigen zijn …” (Hand. 1:8). Jezus Christus beperkte zichzelf tot een lichaam toen Hij naar de aarde kwam om voor ons te sterven. Echter, toen Hij opging naar de rechterhand van de Vader, beperkte Hij zich opnieuw tot een lichaam, het lichaam van Christus en dat zijn wij! Door ons te dopen met de Heilige Geest, wordt iedere vezel van ons wezen doordrongen met Zijn aanwezigheid. Hij roept ons tot een taak, maar geeft er een vervolg aan door de kracht die voor die taak nodig is beschikbaar te maken.

Foursquare Logo KroonDe kroon staat voor Jezus Christus, de Komende Koning

Hij komt terug! We leven in een koninkrijk, een geestelijk gebied met afgebakende grenzen. Jezus zelf zei, “Het koninkrijk van God is in jullie.” We hebben de autoriteit gekregen om de zaken van de Vader te doen, om leiding te nemen in de dingen van het Koninkrijk. Maar over niet al te lange tijd, komt onze Koning terug! “want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel”. (1Thes.4:17). Hij vervulde de profetieën van het Oude Testament met betrekking tot Zijn eerste komst. Hij zal op dezelfde wijze de meer dan 300 profetieën in het Nieuwe Testament over Zijn tweede komst vervullen. In onze harten weerklinkt de echo van wat geschreven staat in Openbaring: “AMEN, KOM, HERE JEZUS”.